Perkamiausios

DUK

Reikia pagalbos? Peržiūrėti DUK skyrių

Aplankykite InGOLD Facebooko puslapį !

Spauskite „Patinka“-  Atsidėkodami Jums, Mes pervesim 9€ vertės GOLD'uką į Jūsų paskyros  "ATLYGIO" sąskaitą. Galite panaudoti šį GOLD'uką iš karto!!!

Neturite paskyros? Registruokitės ČIA  ir gaukite papildomą apdovanojimą! 

Prekiniai ženklai

Pardavėjo  įsipareigojimai:

Pardavėjas įsipareigoja pateikti  InGold prekybos sistemai  Prekių Katalogo  prekių aprašymus, suvesdamas duomenis apie prekes į InGold prekybos sistemos turinio valdymo sistemą. Suvesdamas duomenis apie prekes, Pardavėjas įsipareigoja vadovautis InGold prekybos sistemoje  pateikta prekių aprašymo instrukcija

InGold prekybos sistema suteikia PARDAVĖJO atstovui prisijungimo duomenis prie turinio valdymo sistemos,  kurie yra laikomi konfidencialia informacija. Ši informacija turi būti saugoma, naudojama tik pagal paskirtį ir negali būti atskleidžiama ar perduodama tretiesiems asmenims. Pardavėjas, norėdamas suteikti kitiems atsakingiems asmenims savo vardu prisijungti prie turinio valdymo sistemos, pateikia InGold prekybos sistemai tokių asmenų sąrašą, nurodydamas jų vardus, pavardes, pareigas, elektroninio pašto adresus.

 InGold prekybos sistemoje Pardavėjas  turi teisę bet kada savo nuožiūra pakeisti prekės kainą arba  išimti atitinkamą prekę iš Prekių Katalogo , jei ši prekė nebuvo nupirkta arba užsakyta, arba įtraukta į Akcijinių prekių sąrašą. Pardavėjas privalo patiekti atitinkamą prekę (prekes) InGold prekybos sistemos galutiniam Pirkėjui, jei ji buvo nupirkta iki prekės(ių) išėmimo iš Prekių Katalogo  dienos. Jeigu Pardavėjas nevykdo šios pareigos, privalo atlyginti InGold prekybos sistemai visus jos patirtus nuostolius, įskaitant InGold prekybos sistemos Galutinio Pirkėjo patirtus nuostolius, kuriuos taip pat privalo kompensuoti.

InGold prekybos sistema pateiktas užsakymas laikomas priimtu ir įpareigojančiu Pardavėją parduoti InGold prekybos sistemos Galutinio Pirkėjo užsakytas prekes, kai InGold prekybos sistema išsiuntė Pardavėjui užsakymo patvirtinimą elektroniniu paštu.

Išsiunčia prekes InGold prekybos sistemos užsakyme nurodytu adresu Lietuvoje be jokio papildomo apmokėjimo (išskyrus Kuršių Neriją ir jei nenurodyta kitaip)  ne vėliau kaip kitą darbo dieną po užsakymo patvirtinimo.

Pateikia prekes, nurodytas užsakymuose, kurios turi atitikti toms prekėms keliamus kokybės ir saugumo reikalavimus, bei pateikti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytos formos prekių kokybės sertifikatus ir jei reikia instrukciją lietuvių kalba;

Įsipareigoja pakeisti prekės būseną nedelsiant po atitinkamos prekių siuntos išsiuntimo, bei suvesti siuntos ID, įgalinantį stebėti prekės judėjimą, kurjerių sistemoje.

 InGold prekybos sistemos Galutinis Pirkėjas  turi teisę nepriimti tos prekių dalies, kuri neatitinka patvirtinto užsakymo sąlygų. Tokiu atveju, Pardavėjas privalo savo lėšomis pasiimti šias prekes ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas ir kaip įmanoma greičiau pristatyti tinkamas prekes, o terminas nuo netinkamų prekių pristatymo dienos iki tinkamų prekių pristatymo dienos, laikomas vėlavimu, kurio pasekmes turi išspręsti Pardavėjas savo sąskaita.

 Prekes Pardavėjas turi siųsti, laikydamasis prekių transportavimo ir saugojimo taisyklių, galiojančių Lietuvos Respublikoje, atsižvelgiant į prekių specifiką. Jei Pardavėjas pažeidžia šiuos įsipareigojimus ir prekės gabenimo metu yra sugadinamos, Pardavėjas privalo savo sąskaita pakeisti tokias prekes.

Iki žymos apie prekių priėmimą krovinio važtaraštyje ir/arba sąskaitoje faktūroje momento nuosavybės teisė į prekes, o taip pat prekių praradimo ar atsitiktinio sugadinimo rizika išlieka Pardavėjui. Pretenzijas dėl prekių defektų, netinkamo komplektiškumo ar prekių trūkumo, rastų išpakavus prekes iš pakuotės sprendžia Pardavėjas.

Priimti grąžinamas InGold prekybos sistemos  Galutiniam Pirkėjui  parduotas nekokybiškas Pardavėjo prekes, jeigu jos galutinių Pirkėjų pagrįstai buvo grąžintos InGold elektroninei parduotuvei, laikantis garantijos sąlygų, išdėstytų prekės garantiniame talone;

Jeigu InGold prekybos sistemos Galutinis Pirkėjas   pareiškia InGold prekybos sistemai reikalavimą atlyginti nesaugia preke padarytą žalą, Pardavėjas privalo nedelsdamas imtis veiksmų tam, kad atlygintų tokią žalą galutiniam Pirkėjui. Pardavėjas, tokiu būdu atlyginęs galutiniam Pirkėjui žalą, nelaikomas įvykdžiusiu prievolę už InGold prekybos sistemą ir neįgyja atgręžtinio reikalavimo  į InGold prekybos sistemą teisės;

Jeigu Pardavėjas InGold prekybos sistemoje parduoda  Galutiniam Pirkėjui  Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų reikalavimų neatitinkančias prekes, o įgaliotos valstybės institucijos už prekybą tokiomis prekėmis pritaiko InGold prekybos sistemai sankcijas, Pardavėjas, InGold prekybos sistemai pareikalavus, privalo atlyginti InGold prekybos sistemos patirtus nuostolius, kurių dydis negali būti mažesnis nei pritaikytų InGold prekybos sistemai piniginių sankcijų suma;

Suteikia visas galimybes atitinkančias teisės aktų reikalavimus, kad InGold prekybos sistema galėtų tinkamai naudoti (bet kokia forma, bet kokioje rinkodaros medžiagoje ar kitur) Pardavėjo parduodamų prekių ženklus, prekių nuotraukas InGold prekybos sistemos veikloje, susijusioje su prekių pardavimu;

 Pardavėjas užtikrina ir prisiima visišką atsakomybę, kad parduodamos InGold prekybos sistemoje Pardavėjo pateiktos prekės, yra teisėtai išleistos į rinką, t.y. nepažeidžiant Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų bei bet kokių trečiųjų asmenų teisių (įskaitant, bet neapsiribojant, intelektinės nuosavybės teisių) ir teisėtų interesų, gavus prekių ženklų ir/ar dizaino savininkų leidimus. Pardavėjas užtikrina ir prisiima visišką atsakomybę, kad tiekiamos prekės yra originalios (t.y. nepadirbtos, pagamintos turint prekių ženklų ir/ar dizaino savininkų leidimus ir/ar bet kokių kitų intelektinės nuosavybės savininkų leidimus). Pardavėjas įsipareigoja atlyginti visus InGold prekybos sistemos patirtus nuostolius (įskaitant ir valstybės institucijų paskirtas baudas), susijusius su šio įsipareigojimo pažeidimu.

Prekių kokybė

 Prekės turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytus kokybės, saugumo bei prekių ženklinimo standartus, taip pat reikalavimus, pavyzdžius, aprašymus, modelius ir kitas sąlygas, pateiktas Prekių Kataloge.  Atsiradus atskiram poreikiui  Pardavėjas įsipareigoja pateikti visus saugą ir prekių atitiktį patvirtinančius dokumentus.

 Prekės turi būti supakuotos atsižvelgiant į prekių pobūdį, transportavimo ir saugojimo reikalavimus.

 Pardavėjas parduodamoms prekėms suteikia garantiją. Jeigu Pardavėjas prekėms garantijos nenurodo, tokiu atveju taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.338 straipsnio nuostatos. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės pristatymo Galutiniam Pirkėjui dienos. Jei Lietuvos Respublikos civilinio 6.338 straipsnis ir/ar kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai numato palankesnes garantijos sąlygas, nei tos, kurias numato Pardavėjas, tokiu atveju taikomos palankesnės garantijos sąlygos.

 Pardavėjo prekių garantinį aptarnavimą atlieka Pardavėjas arba Pardavėjo  įgalioti garantinio aptarnavimo centrai.

 Kokybiškų prekių grąžinimas

 Remiantis ES Nuotolinės prekybos direktyva, Klientas turi teisę per 14 (keturiolika) darbo dienų po prekės pristatymo atsisakyti savo užsakymo ir grąžinti prekes. Užsakymo Teisė atsisakyti negalioja toms prekėms, kurios buvo specialiai pagamintos pagal Kliento reikalavimus arba individuliai pritaikytos, arba kurios dėl savo pobūdžio apskritai negali būti grąžinamos.